Społeczna Strategia Rewitalizacji


Projekt Społeczna Strategia Rewitalizacji był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji Projektu: wrzesień 2008 – sierpień 2009.

 Pobierz plik z prezentacją 16939.84 KBProjekt Społeczna Strategia Rewitalizacji objął swym zasięgiem mieszkańców terenów Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013 w tym mieszkańców domów familijnych.

Celem Projektu było zdiagnozowanie sytuacji społecznej na terenie objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013“ oraz opracowanie dokumentu pn. Społeczna Strategia Rewitalizacji.

Główne efekty Projektu:
  • diagnoza społeczna dla obszaru objętego „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013“ uzyskana na podstawie badań ankietowych,
  • opracowanie Społecznej Strategii Rewitalizacji.

Społeczna Strategia Rewitalizacji zawiera następujące elementy:
  • aktualną diagnozę problemów społecznych,
  • grupy docelowe, do których powinna trafić pomoc,
  • sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych,
  • możliwości finansowania,
  • system zarządzania, wdrażania i monitorowania.

Rozliczenie kwoty dofinansowania Projektu:
  1. Kwota otrzymanych w ramach projektu środków: 291 365,00 zł.
  2. Kwota rozliczonych w ramach projektu środków: 289 590,02 zł.
  3. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie: 1774,98 zł (w tym: 1508,73 zł. z EFS, a 266,25 zł. z budżetu państwa).

Realizacja projektu